top of page

גולן ארביב

בחזוני מדינת ישראל מתנהלת במינימום התערבות כלפי האזרח, היא דואגת לבטחונו מול אוייבים חיצוניים בתקווה כמובן לסיים את הסכסוך, שומרת על בטחונו בתוך המדינה ומנהלת משפט צדק ע"פ חוקה המושתתת על ערכי ההגינות והצדק כלפי כל אזרחיה. שוק חופשי בכלכלה הנותן ליזמים ובעלי המעוף להתפתח עם מינימום רגולציה מצד השלטון. תחלופה מוגברת בהנהגת ראשי המדינה שתמנע קבעון ושחיתות הנובעת מרביצה זמן רב מדי בתפקיד. חברה הבנויה על שיתופי פעולה מרצון ונגד כפייה מכל סוג שהוא בין אם היא כלכלית, דתית, רפואית ועוד. חינוך הניתן לכולם באופן שוויוני ואם מתאפשר לערוך פיילוט בשיטת השוברים המגבירים את מעורבות ההורים בבחירות עבור עתיד ילדיהם.
חזון
גולן ארביב
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
חוץ מזה
קישורים
תגית-מועמד-רשמי.png
bottom of page