top of page

לב סבו

שינוי שיטת הבחירות ליצירת מערכת עוקפת עסקנות פוליטית
מחליפים את הפוליטיקאים באזרחים
הופכים את הפירמידה

הענקת אוטונומיה לשלטון המקומי לפתח את עצמו בלי להיות תלוי בפקידים ממשלתיים.

השקעות תשתית לחשמל נקי חינם ומים מינרלים בברזים.

ביטול מלא וכולל של חוזים ותעשיות שמנצלות את משאבי הטבע.
הפסקה של שריפת דלקים ליצירת מרחב אוויר נקי לחלוטין.

שינוי מוחלט במערכת החינוך כך שתטפח גם את שכל האדם וגם את נפש האדם,
ושתיצור סביבה שתיטיב במיטבה לילד, להנאתו ולסקרנותו.

אמנציפציה של ערביי ישראל.

רפורמה בחקלאות למאה החדשה, בדגש על בריאות העם. הפסקה של שימוש בכל
החומרים הכימיים.

הגבלת תקופת השירות הפקידותי במשרדים הציבוריים.

"שעות נוספות" יתחילו אחרי 7 שעות עבודה ויהיו 200%.

שינוי חקיקה בנושאי פגיעה מינית, החמרת ענישה ופיקוח על עסקאות טיעון בתחום, גם בדיעבד.

ביטול כל מגבלות הקורונה וזיכוי כל תשלומי הקנסות.

מלחמה במגפת הקנסות ככלי ענישה בכלל, ואיסור על הפקת רווחים
מקנסות. עודפים מתשלומי קנסות מעבר לכיסוי האכיפה יועברו לרווחה.

לגליזציה מלאה.

רפורמה בצבא להעצמה של החייל כאדם עם דגש על בריאות החייל.

חזון
לב סבו
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
חוץ מזה
קישורים
תגית-מועמד-רשמי.png
bottom of page