top of page

מוטי המר

1. יצירת מערכת משפטית המונעת שחיתות ומשוא פנים בתפקוד השופטים והמערכת המשפטית:
פרוט:
כקרבן שחיתות של שופטים במערכת המשפט, משך 20 שנות משפט בבתי המשפט, שכללה, בין השאר מעשי שחיתות של שופטים, הפעלת איומים, משוא פנים ומעשי שחיתות נוספים שהופעלו נגדי כאדם, כיוצר (שירי "רקמה אנושית אחת" למשל) וכממציא, ובהיותי אדם ניוצר פתרונות למצבים החלים על חייו וחיי אחרים, התגבשה בי תכנית מסודרת שניתן להפעילה בבתי המשפט ובמערכת המשפטית, על מנת למנוע את אותן תופעות שחיתות שאותן חוויתי בבתי המשפט משך 2כ- 20 שנים.

2. כחבר באקו"ם, שנפגע מהתנהלות ראשיה ובכיריה משך אותם 20 שנים:
פרוט:
הגעתי למסקנה כי יש להקים ארגון מתחרה למונופול זה, המשמש כארגון של יוצרים ומו"לים, בו זמנית, תחת אותו "גג", דבר שהינו סתירה מוחלטת, בשל אינטרסים מנוגדים של היוצרים, מצד אחד, והמו"לים מצד שני.
אקו"ם הינו מונופול שולט יחיד, מהקמת המדינה, ואף לפני כן, השולט על יצירותיהם ותמלוגיהם של כל היוצרים והאמנים בתחומי היצירה במוסיקה ספרות ועוד.

יש צורך אקוטי, להקים ארגון מתחרה לארגון זה, שיפעל אך ורק למען היוצרים, ללא השתתפות המו"לים כחברים באותו ארגון חדש, ועל ידי חלוקת תמלוגים נפרדת, לכל תחום יצירה, כלומר סכום הכסף הנגבה מהגורמים השונים בתחום זה, עבור המוסיקאים, יחולק ביניהם בלבד, וסכום התמלוגים הנגבה מהגופים השונים, עבור הסופרים, יחולק גם הוא ביניהם בלבד, ולא כפי שהחלוקה מתקיימת באקו"ם, זה "עידן ועידנים", שבה סכומי התמלוגים מחושבים ומחולקים לחברי אקו"ם כקבוצת יוצרים אחת, כך למיטב ידיעתי !!!

3. תכנון לימודי המוסיקה בחינוך הבית ספרי:
פרוט:
כרכז מוסיקה לשעבר וכמורה למוסיקה שהדריך ולימד בכפרי נוער שונים בארץ, משך עשרות שנים, את נושאי היצירה, ההופעה, שיתוף הפעולה בין יחידים כקבוצה והביצוע בתחומי הנגינה, השירה, העיבוד והשימוש הטכני במכשור הטכני הכולל, המשרת תחום זה, כמו הקלטה, הגברה, תאורה ועוד, פיתחתי תכנית לימודים מסודרת אותה ברצוני להטמיע בבתי הספר השונים באמצעות ודרך משרד החינוך, למען פיתוח תחומים ומטרות אלה, לפיתוח יכולותיהם של תלמידים, הן האישיות, הן הרגשיות, והן יכולותיהם לפעול כקבוצה, ביחד, תוך השתתפות רגשית, מכילה, ותומכת, לכל חברי הקבוצה, היוצרת יחד את תכני המוסיקה והמסרים שהינה נושאת במילותיה.
חזון
מוטי המר
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
חוץ מזה
קישורים
תגית-מועמד-רשמי.png
bottom of page