top of page
חוקת הדמוקרטית והתקנון
חברות - תנאים, זכויות,חובות

צוות

יו"ר המזכירות

עו"ד אלי אקסלרוד

Democratit_Logo_Profile_1080_1080.jpg

מדיה

יפורסם

רו"ח

יפורסם

מזכירות

אלי אקסלרוד (יו"ר)
אורלי רפמן
עיאד נסאר-שימה
אורי אפנצלר ירדני

בית הדין

bottom of page